Alapítványunk

Az Apáti Iskoláért Alapítványt 1997-ben 11 fő magánszemély alapította. Az alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a 7 fős kuratórium, akiket az alapító kért fel. A kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el.
Az Alapítvány tevékenységét alapító okirat határozza meg, tartalmazza a Nemesapáti és Alsónemesapáti községek általános iskolás tanulóinak támogatását, valamint a helyi intézmény tárgyi feltételeinek javítását célozta meg. A meghatározott feladatok között kiemelt hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű, különösen a roma fiatalok felzárkóztatására, továbbtanulási, társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelésére, a tehetséggondozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére az egészséges életmód népszerűsítésére.
Kuratóriumunk az alaptőke kamataiból a lakosság által felajánlott SZJA 1 %-ból, egyéni felajánlásokból gazdálkodik.
Figyelemmel kísérünk minden olyan pályázati felhívást, melynek célkitűzése támogatja azokat a programokat, amelyek az alapítványunk tevékenységeivel egybeesnek.
Az elmúlt évek során az alapítvány támogatást nyújtott az Alsónemesapátiban és Nemesapátiban élő gyermekek kulturális és szabadidős programjaihoz. (színházjegyek, bérletek, utazási költség). Mivel jelentős a hátrányos helyzetű családokból származó elsősorban a roma gyermekek aránya, így a kirándulások támogatásában is részt vállaltunk, különben ezek a gyermekek csak családi támogatással, nem tudtak volna szűkebb pátriájukon kívül máshova eljutni. Pályázatok révén tematikus (egészséges életmód, környezetvédelem, prevenció) nyári táborokat szerveztünk, illetve támogattunk, gazdái voltunk egy módszertani az IPR-rel kapcsolatos megyei, regionális szakmai napnak. Három éven keresztül a munkaügyi központ pályázata révén tudtunk foglalkoztatni olyan személyeket, akik segítettek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában. Különböző a családoknak szervezett szabadidős (sport, kultúra) rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
A helyi iskola és óvoda gyermekvédelmi felelősével közösen különböző jótékonysági akciókat szerveztünk a szegény sorsú családok megsegítésére. Működési területünkön művészeti iskolák kihelyezett tagozatai tevékenykednek, a tehetséges szegény sorsú gyermekek tandíjához hozzájárultunk, így megadtuk az esélyt, hogy ebből az oktatási formából a családjuk anyagi lehetőségeik miatt ne maradjanak ki.
Környezetvédelem és az egészséges életmód népszerűsítése érdekébe, előadásokat, akciókat szervezünk a többi civil szervezettel.
Természetesen fő együttműködő partnerünk az Általános Iskola és Óvoda, a települési és kisebbségi Önkormányzat, Civil szervezetek. Figyelünk arra, hogy akcióinkba, rendezvényeinkbe ne csak a 3-14 éves korosztályt, hanem az iskola volt és leendő óvodásait, iskolásait, a jelenlegi és volt szülőket, nagyszülőket is bevonjuk.
Az alapítvány számíthat a képviselő testületek tagjaira,a helyi közoktatási intézmény pedagógusaira,a védőnőre, a körzeti orvosra és a helyi plébánosra egyaránt. Személyes jó kapcsolatokat ápolunk a szakmai és szakszolgálatokkal, a Többcélú Kistérségi Társulás munkatársaival. Rendezvényeinket az iskolában, a két település kultúrházában, sportpályáján, a tanoda épületében és szabadtéren szervezzük.
Az alapítvány működésének infrastrukturális hátteréhez segítséget kapunk az iskolától és az önkormányzatoktól. A meglevő eszközeinkkel mi is kölcsönösen támogatjuk a helyi civil szerveződéseket. A kuratórium elkötelezett, s olyan tagokból áll, akik a két település lakóira hatással tudnak lenni. Jó kapcsolat alakult ki a mikrotérség több intézményével, önkormányzatával, civil szervezetével. A programok szervezésénél, a jó gyakorlatok átadásánál kölcsönösen figyelünk egymásra. Próbálunk minden olyan lehetőséget megragadni (pályázat, támogatók), amivel az alapítvány céljait tudjuk szolgálni.
Az alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az alapítók által felkért 7 tagból álló kuratórium. A kuratórium elnökét és elnökhelyettesét a kuratórium választja két éves időtartamra. A kuratórium kizárólagos jogkörét alapszabály rögzíti. Az alapítványt az elnök és az elnök helyettese képviselik.